top of page

Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej  PMP

Na tym szkoleniu poznasz budowę oraz sposób działania maski pełnotwarzowej, nauczysz się techniki bezpiecznego nurkowania w różnych rodzajach masek, dowiesz się jak dbać i konserwować maskę.

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające
bezpieczne nurkowanie w masce pełnotwarzowej.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie
w masce pełnotwarzowej, dokonać przeglądu skonfigurowanego sprzętu przed nurkowaniem, wykonać
podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa
Warianty szkolenia
Program szkolenia

Warunki uczestnictwa w kursie:
• Ukończone 16 lat,
• Posiadanie stopnia Płetwonurka P1 CMAS* lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m.

   dowolnej organizacji,
• Minimum 10 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1 CMAS,
• Orzeczenie lekarza o niestwierdzeni u przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania,

   oraz zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na odbycie kursu, w przypadku osób niepełnoletnich,

WARIANTY SZKOLENIA:

Minimum 3 nurkowania, w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 90 minut.

PROGRAM SZKOLENIA:
Zajęcia teoretyczne (6 godzin):

PMPT1 - Zajęcia organizacyjne.

PMPT2 - Budowa oraz rozwiązania techniczne masek pełnotwarzowych.

PMPT3 - Konfiguracja sprzętu do nurkowania w masce pełnotwarzowej.

PMPT4 - technika nurkowania w masce pełnotwarzowej.

PMPT5 - Zastosowanie łacznosci podwodnej do nurkowania w masce pełnotwarzowej.

PMPET - Sprawdzian wiedzy teoretycznej i zakończenie kursu.

Zajęcia praktyczne (8 godzin):

PMPP1 - Konfiguracja sprzętu.

PMPP2 - Nurkowania1, w basenie lub akwenie do 3 m. o podłożu stałym i stabilnym.

PMPP3 - Nurkowanie 2, do głebokości 5-15 m.

PMPP4 - Nurkowanie 3, do głebokosci 10-20 m. Procedury awaryjne wykonywanie na głebokości 3.

PMPP5 - Opcjonalnie zastosowanie łączności podwodnej.
  

Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje certyfikat Płetwonurka w Masce Pełnotwarzowej CMAS.

Terminy i rezerwacje
bottom of page